Thyme. Nikon D800E & 200mm Micro-Nikkor @ f16 - johnroy